• งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
  ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563

  ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการและเลื่อนวันประชุมและนำเสนอบทความ

  โปรดดูรายละเอียดหน้ากำหนดการ

งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563

Industrial Transformation towards Digital Era

 

 

จากสถานการณ์และความจำเป็นของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

จึงใคร่ขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และยืนยันการนำเสนอบทความวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563
ในรูปแบบออนไลน์ โดยจะแจ้งเวลาการนำเสนออีกครั้งหลังการประกาศผลบทความรอบที่ 2
ทั้งนี้ได้ปรับลดค่าลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถ download เอกสารเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 1. เปิดรับบทความ รอบที่ 1

  บัดนี้ ถึง
  15 มค. 2563

 2. ประกาศผลตอบรับบทความ รอบที่ 1

  15 กพ. 2563

 3. ปิดรับบทความ(ฉบับแก้ไข) รอบที่ 1

  29 กพ. 2563

 4. เปิดรับบทความ รอบที่ 2 (ขยายเวลา)

  ถึง 15 เมย. 2563

 5. สิ้นสุดการประเมินบทความ (รอบ 2)

  24 เมย. 2563

 6. ประกาศผลตอบรับบทความ รอบที่ 2

  30 เมย. 2563

 7. สิ้นสุดการแก้ไขบทความ

  1 พค. 2563

 8. นำเสนอบทความ

  รูปแบบออนไลน์
  7-8 พค. 2563

 

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • AI, Big Data and Digital Transformation
 • Green, Sustainability and Energy
 • Manufacturing Technology
 • Mechatronics and Automation
 • Metallurgy, Materials and Surface Engineering
 • Operations Research, Optimization and Decision Support Systems
 • Production and Operations Management
 • Quality and Risk Management
 • Reliability and Maintenance
 • Supply Chain and Logistics Management
 • Welding and Nondestructive Examination
 • Work Study Ergonomics and Safety
 • Other Related Topics

รายนามผู้ให้การสนับสนุน